انتشار مقالات کشاورزی و علوم وابسته

rashtrice@gmail.com از همه به پاس انتشار مقالات اين وبلاگ با معرفي منبع كوشيده اند تشكر مي كنم.

اندازه گیری نیتروژن خاک به روش پرمنگنات پتاسیم - ترجمه: فردوس عادلی مسبب

 

اندازه گیری نیتروژن خاک به روش پرمنگنات پتاسیم

 نویسنده: Shivanand Tolanur

 

تهیه محلول های شیمیایی

 

1)   محلول پرمنگنات پتاسیم 0.32 درصد: مقدار 3.2 گرم پرمنگنات پتاسیم را در بالن ژوژه یک لیتری با آب مقطر دوبار تقطیر شده حل کرده و به حجم می رسانند.

2)  محلول هیدروکسید سدیم 2.5 درصد: 25 گرم سود را در یک لیتر آب مقطر حل می کنند. آب مقطر بایستی تازه تهیه شده باشد.

3)  محلول شناساگر مخلوط: مقدار 0.1 گرم شناساگر برم کرزول گرین و 0.07 گرم متیل رد را در 100 میلی لیتر الکل اتیلیک حل می کنند.

4)  محلول جمع آوری اسید بوریک 2 درصد حاوی شناساگر مخلوط: مقدار 20 گرم اسید بوریک خالص را در 900 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و 20 میلی لیتر محلول شناساگر مخلوط را به آ« افزوده و حجم را به یک لیتر می رسانند. چند قطره محلول اسید کلریدریک یا سود به آن اضافه می نمایند تا رنگ آن به ارغوانی متمایل به قرمز تغییر کند.

5)    محلول اسید سولفوریک 0.01نرمال یا 0.1 نرمال استاندارد شده.

6)    پارافین مایع.

 

  روش آزمایش

1)   مقدار 20  گرم از خاک خشک شده در هوا که از الک 2 میلی متری عبور داده شده را در بالن کجلدال با دقت یک ده هزارم گرم وزن می کنند.

2)   حجم 20 میلی لیتر آب مقطر را به آن می افزایند و یک میلی لیتر پارافین مایع و چند دانه پرن شیشه ای به منظور اجتناب از کف کردن و پاشیدن محلول به آن اضافه می کنند.

3)   100 میلی لیتر محلول پرمنگنات پتاسیم 0.32 درصد افزوده و سپس 100 میلی لیترمحلول سود 2.5 در صد به آن اضافه می نمایند و فورا درب بالن را می بندند.

4)   محتویات بالن کجلدال را با حرارت یکنواخت تقطیر می کنند تا آمونیاک آزاد شده پس از عبور از کندانسور با استفاده از لوله متصل به انتهای آن که در محلول جمع آوری کننده محتوی 20 میلی لیتر اسید بوریک و شناساگر مخلوطُُ، تثبیت گردد. محتویات این بالن با جذب آمونیاک به رنگ سبز تغییر خواهد کرد. تقطیر را آن قدر ادامه می دهند تا حجم محلول بالن جمع آوری حدود 100 میلی لیتر گردد.

5)   محلول بالن جمع آوری را که به رنگ سبز است با اسید سولفوریک استاندارد حجم سنجی کرده  تا رنگ سبز آن به ارغوانی پایدار تغییر نماید. 

 

 دقت ها

1)   پیش از افزودن محلول سود، بایستی لوله جمع آوری آمونیاک در داخل محلول بالن جمع آوری که حاوی اسید بوریک و شناساگر مخلوط است، فرورفته باشد.

2)   بلا فاصله پس از افزودن محلول سود از دهانه بالن تقطیر کجلدال بایستی درب آن را ببندند تا از تلف شدن آمونیاک اجتناب گردیده  و در واکنش با محلول قلیایی اثر منفی برجای نگذارد.

3)      اتصال ها بایستی به خوبی مسدود گردند تا از اتلاف آمونیاک آزاد شده ممانعت به عمل آید.

 

محاسبه                                              ۰۱۴/۰ × N × V

نیتروژن خاک بر حسب کیلوگرم بر هکتار= ۲X۱۰۶ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                    W

 

W = حجم اسید سولفوریک مصرفی در حجم سنجی 

 N = نرمالیته اسید سولفوریک

W= وزن خاک

توضیح:                                                         

مقدار نیتروژن لازم خاک برای گیاهان مختلف متفاوت است. اما به طور کلی جدول زیر حایز اهمیت می باشد:

درجه نیتروژن

نیتروژن بر حسب کیلو گرم بر هکتار

پایین

کمتر از 280

متوسط

280 تا 560

بالا

بیش تر از 560

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۴ساعت 5:15  توسط فردوس عادلي مسبب  |